WARUNKI HANDLOWE 

Opłatę za oprogramowanie ustala się na podstawie załączonych cenników, określających:

-            wycenę każdego z modułów systemu w zakresie podstawowym i rozszerzeń funkcjonalnych,

-            wycenę zakresu praw dostępu użytkownika (wersja jednostanowiskowa i wielodostępna).

Wycena wydania wielodostępnego dotyczy konfiguracji oprogramowania z możliwością 5 równoczesnych dostępów do bazy danych.

W przypadku potrzeby korzystania z oprogramowania większą liczbą dostępów, przedstawioną w drugiej kolumnie cennika, wycenę należy skorygować wskaźnikiem:

- do 10 użytkowników                                - 1,50

- do 20 użytkowników                                - 2,50

- powyżej 20 użytkowników                         - 4,00

 

W ramach opłaty za oprogramowanie Użytkownik otrzymuje program/aplikację, instrukcję użytkowania oraz parametryzację oprogramowania. 

Przedstawiony cennik nie obejmuje zapłaty za prace adaptacyjne i szkoleniowe. Koszt tych prac wynika z rzeczywistej pracochłonności pracowników angażowanych do prac i stawek według cennika usług dodatkowych.
Do ceny doliczany jest 22% podatek od towarów i usług VAT.

 

Opłata za wyniesione obiekty

Dla obiektów wyniesionych poza centralę przedsiębiorstwa, dla których wymagane są odrębne zapisy w bazie danych,
stosuje się wycenę dla każdego obiektu wg cennika, z zastosowaniem wskaźników:

- do 5 obiektów                - 0,6

- do 10 obiektów              - 0,4

- powyżej 10 obiektów      - 0,2

 

Nowe wydania

Każda modyfikacja oprogramowania, rozszerzająca funkcjonalność użytkową, wyróżniona jest zmianą numeru wydania każdego z modułów systemu. Zmiany mogą też wynikać ze zmian obowiązujących przepisów regulujących funkcjonalność użytkową i zmian konstrukcyjnych, zwiększających sprawność i niezawodność eksploatacyjną oprogramowania.

Wymiana oprogramowania na nową wersję, wiąże się z odpłatnością, w wysokości katalogowej wyceny, skorygowanej wskaźnikiem 0,2 dla podwyższenia o jedno wydanie i wskaźnikiem 0,3, dla podwyższenia o więcej niż jedno.

 

Opieka autorska

Producent gwarantuje  stałą  opiekę autorską nad oprogramowaniem i ciągły jego rozwój, na podstawie umowy o nadzorze autorskim, zawarcie której  proponowane jest każdemu Użytkownikowi, po wdrożeniu systemu  do eksploatacji.

W ramach tej umowy Użytkownik otrzymuje:

- bieżące informacje o rozszerzeniach systemów,
- konsultacje eksploatacyjne,
- rekonstrukcję uszkodzonych zasobów użytkowych,

- nieodpłatne udostępnianie  wersji przystosowanych i udoskonalonych z inicjatywy Autora,

- udostępnianie rozszerzeń i nowych wydań zakupionych systemów na warunkach specjalnych,
- możliwość wykonania modyfikacji indywidualnych.

 

Usługi dodatkowe

Zastosowane w oprogramowaniu rozwiązania, pozwalają na jego elastyczną adaptację do wymagań Użytkownika, jednakże w przypadku potrzeby wykonania prac adaptacyjnych, przekraczających możliwości systemu oraz wykonania prac integracyjnych z innym oprogramowaniem, prace te zostaną wykonane przez producenta oprogramowania odpłatnie, z zastosowaniem rzeczywistej pracochłonności i stawki według cennika:

- prace projektowo-analityczne                                                                                           120 zł/godz.

- prace programistyczne                                                                                                        100 zł/godz.

- prace szkoleniowo-wdrożeniowe                                                                                       100 zł/godz.

Do wyceny usług wykonywanych poza Gdańskiem przez pracowników firmy Org-Service może być doliczona
opłata refundująca zwrot kosztów delegacji wykonawców usługi.

 

Szkolenia

Producent organizuje:

- szkolenia i seminaria w swojej siedzibie, na tematy związane z możliwościami i rozwojem oprogramowania,

- szkolenia z zakresu eksploatacji oprogramowania podstawowego i aplikacji użytkowych w siedzibie Użytkownika.